Händer i fält

Sortdemo vårrybs

I presentationen av förra årets resultat av vårrybsdemonstration skrev vi om några förändringar vi skulle prova inför årets odling. Så vi upprepade upplägget med samma fem sorter; Juliet, Synneva, Synthia, Boel och Cordelia. Dessvärre fick odlingen ett tråkigt slut och kunde aldrig skördas men vi sammanfattar ändå några observationer som gjorts under säsongen.

Skillnaderna vi lyfte förra året handlade om att skapa tätare bestånd genom högre utsädesmängd för att klara insektsangrepp och konkurrensen från ogräsen bättre, samt prioritera tidigare sådd. Vi gjorde några ytterligare förändringar i form av lägre kvävegiva i förhoppning om en tidigare mognad och för att bredda våra erfarenheter runt rybsodlingen ytterligare valde vi att lägga ut två rutor av varje sort, en för att odla med ekologiska metoder och en för konventionell odling. I slutändan blev det bara typen av växtnäring som skiljde rutorna åt, då behovet av kemisk ogräsbekämpning eller insektsbekämpning aldrig blev aktuellt.

Rutorna gödslades inför sådd med motsvarande 50 kg kväve per hektar och vi använde NPK 21-3-10 resp. Biofer 10-3-1. Vi kunde så demon 20 maj, vilket är en vecka tidigare än ifjol. Trots grund sådd och bra fukt i såbädden så blev uppkomsten ojämn och vi tyckte det såg riktigt illa ut med få plantor som höll en snabb tillväxt. Men det kom nya plantor undan för undan och när blomningen inleddes var bestånden i samtliga rutor ganska jämna. Även fast tillväxten i början var långsam så fick ogräsen inte tillräckligt fäste för att konkurrera med rybsen.

1 juli med inledande blomning i samtliga rutor.

Blomningen inleddes 1 juli i samtliga rutor, alltså tjugo dagar tidigare än ifjol och höll i sig fram till en vecka in i augusti med undantag för Boel som blommade ytterligare några dagar. Att blomningen blev flera veckor längre i år beror på det svala fuktiga vädret vi hade i juli, till skillnad från förra årets varma, torra juli som stressade plantornas utveckling.

Rybsen i full blom 21 juli.

De gynnsamma förhållandena för blomning och ett lågt insektstryck gav förutsättningarna för bra skörd, så i månadsskiftet juli, augusti såg det lovande ut med ett frodigt bestånd och stora skidor. Men liksom ifjol drog avmognaden ut på tiden och sammanföll tyvärr med regnperioden i slutet av september så när vi fick fint skördeväder i början av oktober hade rybsen redan drösat.

12 oktober, drösad rybs.