nätverk och sammanhang

en sammanställning av de nätverk och sammanhang torsta medverkar i

Leader Grogrund

Hos Leader Grogrund kan företag, föreningar och organisationer söka pengar till landsbygdsutveckling. Leader bygger på lokalt förankrade idéer och lösningar där näringsliv, föreningar och offentliga organisationer arbetar tillsammans. Grundtanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Anna Olofsson Frestadius och Anna Omberg sitter båda två med i Leader Grogrunds LAG-styrelse (Local action group) Läs mer genom att klicka på bilden.

Matpartnerskapet

Region Jämtland Härjedalen har ett partnerskap med ansvar att ta fram, följa upp och revidera en handlingsplan som är kopplat till Livsmedelsstrategin. Partnerskapet samordnas av Region Jämtland Härjedalen genom Torsta AB. Förutom Torsta består partnerskapet av LRF, Mitt Universitetet, Hushållningssällskapet, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen, Östersunds kommun, Eldrimner, JHT, Norrmejerier, Matfiskodlarna. Läs mer genom att klicka på bilden.

NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Torsta är partner till NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen, en ideell förening, som tack vare ett stort nätverk av samarbetspartners kan erbjuda kostnadsfri rådgivning till nyföretagare. Marie Sjölin hos oss är ordförande för föreningen och kan därigenom bidra till goda förutsättningar för företagandet i länet. På landsbygder och för de gröna näringarna är det viktigt att det finns lokala erbjudanden och kompetens även specifikt inom branschen. Läs mer genom att klicka på bilden.

Regionalt skogsprogram

Det regionala skogsprogrammet utgår från skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och bygger på bred dialog, samverkan, engagemang och erfarenhetsutbyte i skogens hela värdekedja. Strategin för skogsprogrammet utgör en plattform för genomförandet av skogspolitiken fram till 2030. Torsta är en del i arbetsgruppen där Erica Jonsson Ogilwie bidrar med sina skogliga kunskaper. Läs mer genom att klicka på bilden.

EKTESNE

EKTESNE är ordet för tillsammans på sydsamiska. Ektesne är ett samägt forum med utgångspunkt i ”samhandlingstrappan” för aktörer i Jämtlands län som arbetar för att bidra till länets utveckling genom att gemensamt bygga kunskap, byta idéer och föra diskussion. När träffar sker är dörrarna öppna för alla.

AKIS

Landsbygdsnätverket anordnar Mötesplats AKIS. Den finns till för alla som på ett eller annat sätt jobbar med de svenska kunskaps- och innovationssystemen för lantbruk (AKIS). AKIS handlar om kunskaps- och innovationsfrämjande i de gröna näringarna. AKIS är ett internationellt begrepp som står för Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Läs mer genom att klicka på bilden.

Länspartnerskap

Länspartnerskapet ska vara ett strategiskt forum för samtal om regional utveckling mellan länets aktörer, där den regionala utvecklingsstrategin är central och styrande i arbetet. Länspartnerskapet ska vara ett nav för den regionala dialogen, och ett forum för att lyfta och diskutera frågor med koppling till regionala utvecklingsstrategin. Partnerskapets ledamöter ska få god inblick i regional utveckling och parternas ansvar och roller.

Cohesion Alliance

Sammanhållningsalliansen eller CohesionAlliance är en koalition för dem som anser att EU:s sammanhållningspolitik måste fortsätta att vara en hörnsten för EU även i framtiden. Den bildades genom ett samarbete mellan ledande europeiska sammanslutningar av kommuner och regioner och Europeiska regionkommittén. Torstas VD Anna Olofsson Frestadius sitter med. Läs mer genom att klicka på bilden.

Mat från Gårdsrestaurangen

Offentlig Gastronomi

Torsta offentlig gastronomi är ett kost-, enhetschefs- och ambassadörskocksnätverk samt en plattform för länets offentliga måltider som Torsta AB samordnar på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att skapa förutsättningar för kreativitet och arbetsglädje i länets offentliga kök. Plattformen ska erbjuda inspiration, kunskapshöjning och främja samverkan för att bidra till ett helhetstänk kring mat och måltider samt beredskaps frågor. Med offentlig gastronomi menar vi i dagligt tal skolkök, kök på särskilda boenden, sjukhus osv. Läs mer genom att klicka på bilden.