Försöksstation

På Torstas försöksstation bedrivs fältförsöksodlingar och demonstrationsodlingar av en rad olika jordbruksgrödor.

Fältförsök

Fältförsöken utförs på beställning av exempelvis forskare eller utsädesförädlare med syfte att på ett statistiskt säkert sätt utvärdera olika grödors egenskaper och odlingsvärde i fält. De jordbruksgrödor som försöksodlas i Ås är i huvudsak vallväxter och spannmålsgrödor där grödornas odlingsvärde testas i vårt jämtländska klimat och på våra kalkrika odlingsjordar.

Torsta ingår dessutom i ett nätverk av fasta försöksplatser som årligen utför sortförsök åt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och är den enda belägen i Norrlands inland. Resultaten från sortprovningen presenteras årligen i Nyttbladen från SLU, som finns att hitta under länken nedan.

Förutom odling av nya sorter finns även ett för forskningsändamål över 50 år gammalt långliggande växtföljdsförsök med syfte att ge underlag för studier av de långsiktiga effekter som olika växtföljder har på jorden och grödorna.

Fältförsök

Demonstrationsodlingar

I våra Demonstrationsodlingar vill vi lyfta ämnen som berör våra lokala lantbrukare.

Det kan exempelvis handla om odling av olika typer av grödor, gödslingsstrategier eller olika metoder för ogräsbekämpning. Vi har ett nära samarbete med Länsstyrelsen Jämtland som deltar i planeringen och finansierar merparten av demonstrationerna. Utvecklingen i fält går att följa här på hemsidan och vid Länsstyrelsens fältvandringar.

Du kan läsa mer ingående om varje demoodling och följa utvecklingen i fält i nedan.

Kontakt

Lars Tirén
Lars Tirén

Händer i fält