rapporter och remissvar

TA DEL AV RAPPORTER FRÅN AVSLUTADE PROJEKT OCH AKTUELLA REMISSVAR

RAPPORTER

FÖRSTUDIE GRÖN REGIONAL FÖRNYELSE I JÄMTLANDS LÄN

Under perioden 20230501 – 20240430 drev Torsta AB förstudien Grön regional förnyelse
Förstudien har handlat om hur gröna näringar och dess kringliggande värdekedjor kan få utrymme i S3 och den regionala utvecklingspolitiken inklusive den europeiska sammanhållningspolitiken. Förstudien, som vi nu vill ta vidare i ett genomförandeprojekt, visar att vi i grund och botten behöver en mer platsbaserad politik. Vi behöver ett välfungerande regionalt aktörsekosystem och vi behöver på utförarnivån bygga ”pilotarenor” där vi testar systemet kring utvalda prioriteringar – varför inte ökad livsmedelsförsörjning? Allt för fler företag och ett starkare näringsliv i Jämtlands län.
Läs hela förstudien genom att klicka på knappen nedan.
Via knappen under finns kunskapsunderlag till förstudien.

SAMISK LIVSMEDELSPRODUKTION MOT OFFENTLIGA KÖK

För de samiska företagen inom livsmedelsproduktion för att utveckla deras erbjudanden till de offentliga köken.

Projektet finansierades av Jordbruksverket och Region Jämtland Härjedalen och pågick fram till 2023-08-31.

VIMEK

Under 2018 tog Torsta ABs ledning beslutet att företagets avdelning för landsbygdsutveckling skulle genomföra ett projekt där syftet var att utvärdera de mindre skogsmaskinernas kapacitet i praktiska moment samt de ekonomiska förutsättningarna att kunna bedriva och använda den typen av maskiner.

Projektet startades igång som en effekt av det stora intresset för småskaliga metoder och maskiner hos Sveriges skogsägare och det uppsving som media bidragit till. Projektet inriktade sig på att utvärdera en skördarmodell och en skotarmodell från Vimek.
Studien genomfördes mellan 2018-2020.

FÖRSTUDIE GRÖN FORSKNING

Målet med förstudien som pågick under 2022-01-01 – 2022-09-30 var att föreslå ett systematiskt arbetssätt för en ökad kontakt mellan näringslivet och forskning som kan implementeras i ett genomförandeprojekt. 

Grön forskning finansierades ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet REACT-EU, samt av Region Jämtland Härjedalen.

REMISSVAR

LIVSMEDELSBEREDSKAP FÖR EN NY TID

Datum: 16/05/2024

Torstas yttrande över betänkandet SOU 2024:8, Livsmedelsberedskap för en ny tid (LI 2024/00248).

SKOGSUTREDNINGEN

Datum: 05/2021
Mottagare: Miljödepartementet
Avseende remissutgåva av SOU 2020:73, ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”.