Landsbygdsutveckling

Grön regional förnyelse

Förstudien finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras med 1:1-medel via Region Jämtland Härjedalen. 

Under perioden 20230501 – 20240430 driver Torsta AB förstudien Grön regional förnyelse. Den syftar till att undersöka, tydliggöra och konkretisera förutsättningarna för hur utförarnivån i aktörsekosystemet i Jämtland Härjedalen kan arbeta för att utveckla färdigheter för smart specialisering utifrån behov, utmaningar och styrkor ur de gröna näringarnas perspektiv. Vilka flaskhalsar och inlåsningseffekter som idag återfinns i våra stödjande system med utgångspunkt i våra geografiska förutsättningar. Målet är att ta fram kunskapsunderlag som kan ligga till grund för ett framtida samverkansprojekt.

Kontakt

Anna Omberg

Aktuella projekt