Anmäl dig här

Kursen syftar till att utveckla dig som företagare så att du kan driva ditt företag mot uttalade mål.

Du får med dig nyttig kunskap, arbetsmetoder, verktyg och nya kontakter för att utveckla ett hållbart företagande på gården. Undervisningen sker via studieresor, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, övningar och diskussioner. Utbildningen anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter vilken företagsidé och förutsättning du som deltagare har.

Du kan välja att gå enskilda block eller hela kursen.
Går du hela kursen kostar den 13 500 sek exklusive moms och du får då ett block utan kostnad.
Enskilda block kostar 4 500 sek exklusive moms.

Kursstart: Se nedan

Samlingsort: Torsta, Ås.

Kurstillfällen: 15 veckor (tis, ons) jämna veckor.
Viss del av studierna sker på distans.

Kurskostnad:
Hela kursen kostar 13 500 sek exklusive moms, ett block ingår utan kostnad.
Pris/block 4 500 sek exklusive moms.

För mer information:
Helen Hansen Axelsson
helen.axelsson@torsta.se, 070-260 13 88


Vi går bland annat igenom följande:

Block 1: Företagsekonomi, 10 tillfällen
Start Februari – 2021

Företagsledning och driftsplanering
Marknadsföring och försäljning
EU-stöd: bidragsregler, stödrätter och stödansökan
Bidragskalkyler inom lantbruk
Att göra och uppfölja budgetar
Grunderna i bokföring
Bokslut: analys av företagets ekonomiska läge
Beskattningsregler för lantbruket och deklaration

Undervisare från Torsta AB: Anna Olofsson Frestadius, utvecklingschef, Amanda Halvarsson, växt- och markagronom, Gert Åhlund, driftschef, Maria Thorén, ekonomichef samt Trine Amundsen, VD.

Block 2: Växtodling, 7 tillfällen
Start Mars-April – 2020

Växtodlingsplanering:
Växtföljdens påverkan på skadegörare, ogrästryck och gödselmängd.

Vallodling:
Hur vallgrödan påverkas av skördetidpunkt, gödsling och artsammansättning för att uppnå rätt
foderkvalitet beroende på djurslag.

Växtnäringslära:
Hur jordbearbetning, gödsling och kalkning påverkar markstrukturen och växtnäringsbalansen.

Undervisare från Torsta AB: Amanda Halvarsson, växt- och markagronom

Block 3: Husdjurslära, 7 tillfällen
Start Mars-April – 2020

Husdjurens naturliga beteenden och signaler
Miljö- och smittskyddsaspekter för din gård
Byggnaden för djurhållning
Foder och utfodringsstrategier
Avelsstrategier och reproduktion
Förebyggande hälsovård och sjukdomar
Uppfödningsstrategier och slakt

Undervisare från Torsta AB: Anna Beck-Friis, leg. Veterinär och Helen Hansen Axelsson, husdjursagronom

Block 4: Skogsbruk, 6 dagar
Start Oktober 2020

Skogsskötsel
Tolkning av skogsbruksplaner.
Gallring och grundläggande metoder för uppföljning av gallring.
Metoder för skogsuppskattning samt användning av skogsuppskattningsinstrument och gallringsmallar.
Bonitering med höjdutvecklingskurvor.
Ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder.

Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel skogsvårdslagen. Undervisare från Torsta AB:  Karl Komstedt,