Här kan du se vilka möjligheter du har att komma in på utbildningen.
Först handlar det om grundläggande behörighet. Det krävs gymnasieutbildning eller liknande och betyg i Svenska 1 (A). Om du inte har det kan du söka att komma in på den fria kvoten. För att sedan kunna välja ut vilka studerande som ska komma med så räknar vi meritpoäng på slutbetyg från gymnasiet och betyg från ämnet Livsmedel- och näringskunskap på gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Motsvarande kunskaper kan vara 2 års annan utbildning eller arbetslivserfarenhet. I ditt personliga brev kan du beskriva de erfarenheter som du vill hänvisa till. Primärproduktion tillhör livsmedelsproduktion.

Vi vet inte hur många sökande vi kommer att få, så vi kan inte säga hur många poäng som krävs för att komma in. Men om du har få poäng kan det löna sig att praktisera inom det område som du vill utbilda dig till, det ger motsvarande kunskap. Med ansökan ska du skicka ett personligt brev och kopior på gymnasiebetyg, betyg från annan relevant utbildning och arbetsgivarintyg. Detta är underlag för att möjliggöra ett urval av studerande – men tänk på att 20 % av de studerande kan komma med utan gymnasiekompetensen och om du bara förmedlar dina kunskaper så kan vi bedöma om du har likvärdig kompetens som den kunskap som frågas efter via betyg i ämnet Livsmedel- och näringskunskap. Så kan du öka dina möjligheter att komma med på utbildningen!

Här följer regelverket:
Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Krav på särskilda förkunskaper
De sökande ska ha tillräcklig grundkunskap i svenska för att kunna följa med i och tillgodoräkna sig undervisningen. Man ska kunna förstå skrivet material och talat språk samt kommunicera på svenska.
De sökande ska ha lägst betyg E (Godkänd eller 3) från gymnasiekursen Livsmedel- och näringskunskap eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt genom 2 års utbildning eller yrkeserfarenhet.
De sökande ska ha lägst betyget E (Godkänd eller 3) i ett främmande språk motsvarande engelska 5.

Urvalsgrunder för antagning
Betyg
Vi använder betyg som urvalsgrund. Uträknat betygssnitt från gymnasiet 10 ger 2 poäng, 11-13 ger 4 poäng, 14-16 ger 6 poäng och 17-20 ger 8 poäng. I fall då sökande saknar betyg, men har intyg från eftergymnasiala studier från annat land ges automatiskt betygssnittet 10,0. För uträknande av betygssnitt följer vi de regler som universitets och högskoleverket har slagit fast. Utländska betyg och betyg från folkhögskola omräknas.
Dessutom ger betyg för ämnet Livsmedel- och näringskunskap 2 på gymnasiet följande; 5 poäng för betyget E, 7,5 p. för D, 10 p. för C, 12,5 p. för B och 15 p. för A. Motsvarande kunskap ger med viss säkerhet och översiktligt 5 poäng. Om sökande klarar viss säkerhet och översiktligt men inte riktigt når upp till viss säkerhet och utförligt ges 7,5 poäng. Med viss säkerhet och utförligt ger 10 poäng. Om den sökande klarar viss säkerhet men inte riktigt når upp till med säkerhet och utförligt och nyanserat ges 12,5 poäng. Med säkerhet och utförligt och nyanserat ger 15 poäng. Se kunskapskraven på Skolverkets hemsida kurs kod LIVLIV2.
Personligt brev
Vi vill ha ett personligt brev där du berättar om dig själv. Har du relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser som kan underlätta dina studier till mathantverkare vill vi ha dessa erfarenheter beskrivna i det personliga brevet som ska biläggas ansökan. Brevet gör att vi lär känna dig bättre innan du kommer och gör det även möjligt för dig som vill komma med genom den fria kvoten (om kompetensen ska bedömas utifrån 3 kap 1 § förordningen (2009:130) punkt 4 se ovan). Eftersom dessa kompetenser inte alltid är dokumenterade så måste vi få hjälp genom din beskrivning i brevet, du kan även lämna referenser och vi kan göra intervjuer för att verifiera dina kunskaper.
Har du frågor så hör av dig!

Liv Ekerwald 070-570 80 89