Läget för mathantverket i Sverige – utdrag ur ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Mathantverket i Sverige är inne i en fortsatt mycket expansiv fas. Produkterna är starkt efterfrågade. Fler och fler företag startar inom branschen. Det är köer till de flesta kurser som Eldrimner Nationellt Resurscentrum för Mathantverk ger. Under de senaste åren har efterfrågan på arbetskraft ökat starkt. Mathantverkare är numer en modern småföretagare med ändamålsenliga produktionslokaler, med anställda och med ofta mycket stor, efterfrågan på sina utsökta produkter. Den största skillnaden mot förr, som den uttrycks i Eldrimners enkäter till företagen 2013, 2014 och 2016 är behovet av att anställa utbildad arbetskraft. 2014 planerade 81 procent av de respondenter som ville utöka sin personal att anställa 1- 3 personer under de kommande tre åren. Motsvarande siffra för perioden 2016 -18 är 85 procent.

 

Torsta AB, huvudman för den Yh-utbildning vi vill bedriva, har stor erfarenhet av utbildning inom de gröna näringarna. Eldrimner Nationellt Resurscentrum för Mathantverk är genomförare och har en väl beprövad, framgångsrik metod för och erfarenhet av att bedriva kortare och längre kurser i mathantverk. Efter beviljad ansökan kunde vi genomföra vår första Yh-utbildning 2014-15, den andra 2015-16 och nu pågår den tredje 2017-2018. Även i den utbildningsformen fungerar vår pedagogiska modell enligt förväntan.

 

Vid ansökningstillfällena var det 102 respektive 106 sökande. Av de 20 som slutförde utbildningen 2015 har 19 arbete. Fem är anställda inom mathantverk, åtta har startat eller ska starta mathantverksföretag. Sex är verksamma inom mathantverk men inte kontinuerligt.

 

Av de 19 som slutförde utbildningen våren 2016 hade alla jobb direkt. 12 av de utexaminerade anställdes i mathantverksföretag runt om i landet och tre har startat egna företag inom branschen. Tre anställdes inom handeln och har där användning för sina kunskaper inom mathantverk. Matchningen mellan studenter och företag fungerar och mathantverksföretagen är nu, mer än någonsin, intresserade av att få anställa de som genomgått vår Yh-utbildning.

Vår styrka ligger i

1. Att riktlinjerna för verksamheten dras upp av mathantverksföretagarna själva. 11 företagare från Kiruna i norr till Bjärhus i söder utgör, tillsammans med verksamhetsledaren, Eldrimners styrgrupp. Vi har ett 30-tal företagare engagerade i våra branschråd för mejeri, bageri, slakt- och charkuteri, förädling av fisk samt av bär, frukt och grönsaker. Samtliga har nära kontakter med företagen i sina regioner. Det finns idag drygt 2 000 mathantverksföretag i Sverige och de aktiva företagarna har under många år efterfrågat en längre fördjupande utbildning inom mathantverket.  De ställer därför med entusiasm upp som LIA-värdar inom Yh.

2. I nya, ändamålsenligt utformade förädlingslokaler förmedlar Eldrimner handburen kunskap, som utifrån elevens intresse kombinerar teori och praktik. Eldrimner har byggt upp ett unikt kunnande inom mathantverk och formulerat följande definition:

”Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och tydlig identitet. De tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala. Kännetecknande för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Det ger hälsosamma produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.”

Eldrimners kurser och den YH utbildning som vi hittills gett och vill ge tillsammans med Torsta AB, utgår från definitionen.

3. Styrkan ligger även i att vi nu har genomfört utbildningen tre gånger med fina resultat.

 

I den svåra situation som lantbruket, främst mjölkgårdarna, befinner sig i, är mathantverket ett ytterst viktigt komplement. Genom att vidareförädla sina råvaror har landets primärproducenter möjligheter att överleva och även öka sin lönsamhet. Mathantverket tillsammans med turismen är på väg att bli en av landsbygdens viktigaste näringsgrenar. Samtidigt får vi allt fler mathantverkare även inom storstadsområden och stadsnära landsbygd.

Allt fler av våra skickligaste kockar lyfter fram betydelsen av den varsamma förädlingen av rena och unika råvaror – det som är mathantverkets signum. Den status som mathantverket fått, innebär att livsmedelsindustrin gärna lånar våra begrepp och idéer, medan vi ser mathantverket som ett viktigt och växande komplement till den industriproducerade maten.

 

Under perioden 2011 – 2016 har ett antal nya mathantverksföretag startat. Eldrimners kurser för dem som vill starta mathantverksföretag eller vidareutbilda sig, har haft över 3 000 deltagare. Det är tyvärr svårt att hitta mathantverksföretagen i den offentliga statistiken, men under vintern 2016-17 kommer Eldrimner att göra en ny inventering för att komplettera de äldre uppgifter som finns i bl a Eldrimners kartbok på internet ”Din vägvisare till Sveriges mathantverk” och i mobilapplikationen. Genom kontaktpersoner och regionala projekt runt om i Sverige vet vi att det finns minst 2 000 mathantverksföretag. Allt fler av dem har nått den mognad som gör att de anställer personal.

 

För att få bättre grepp om branschen, har Eldrimner genomfört webbaserade undersökningar under 2013, 2014 och 2016. De sändes vid varje tillfälle ut till drygt 1 200 av de företag som fanns registrerade hos Eldrimner. Trenden är ändå tydlig:  52 procent svarade 2014 att de har behov av att anställa personal under de närmaste åren.  I första hand gäller det minst en person.  Cirka 30 procent tänkte anställa två eller fler under de närmaste åren. Det framgår också att mikroföretagen (2-9 anställda) nu är fler än soloföretagarna, som länge dominerat branschen. Även omsättningen i företagen ökar stadigt.

Medelåldern är ganska hög i branschen, men Yh-utbildningen ser ut att förändra bilden markant; medelåldern på eleverna 2017-18 är 30,6 år. Mathantverkarna ser positivt på utvecklingen inom sin bransch: Nya företag startar hela tiden och intresset från konsumenternas sida ökar, enligt 91 respektive 96 procent av respondenterna i enkäten 2014. Svaren 2016 är lika positiva.

 

Mathantverkets betydelsefulla roll i arbetet att skapa fler jobb och tillväxt på landsbygden har uppmärksammats politiskt; nu senast genom att det införlivas i regeringens livsmedelsstrategi.