Händer i fält

Fältvandring
6 och 12 juli 2021

Sommarens fältvandringar

Förmiddagen 6 juli och på kvällen 12 juli bjöd Länsstyrelsen in till fältvandring tillsammans med Torsta och Hushållningssällskapet (HS).

Den 6 juli var temat vall. Efter samling med fika och en genomgång av säsongens väder hittills åkte vi ut i fält och tittade på de nysådda sortförsöken i vallgräs och klöver. Vi pratade om vikten av fukt och värme i såbädden och hur sådjupet kan påverka de små vallfröna. Efter det stannade vi till i en förstaårsvall där Hanna Appelros gick igenom artkännedom för några av de vanliga vallgräsen och vilka ogräs man bör vara observant på. Det blev en diskussion runt problem med skräppa och betydelsen av upprepad bearbetning, putsning innan den sätter frö och att sträva efter en kraftig gröda som skuggar den.

Nästa stopp blev i vårrybs-demon där Sigrid från HS berättade om olika skadeinsekter i oljeväxter och om hur vi kan gynna nyttoinsekter i fält. Intill rybsen är en blomsterremsa anlagd innehållande bovete, honungsört, persisk klöver, blodklöver och solros. Genom en sen sådd och sen blomning gynnas bin och andra pollinatörer när exempelvis maskrosor och blommor i fältkanter blommat över. Andra sätt att få blommande fältkanter är att lämna hörn eller remsor av gamla vallar och låt dem gå i blom. Men viktigt att inte lämna dem hela säsongen för att gårdsstödet ska uppfyllas.

I sortförsöken av vallgräs och klöver tittade vi på hur timotej och ängssvingel har olika växtsätt. Timotejen har snabb tillväxt på våren och svinglarna har en stark återväxt efter första skörden. Vi tittade även på rotröta i klöver som är en stor anledning till att klövern försvinner ur våra vallar med tiden.

Sista delen av fältvandringen handlade om lusern som proteingröda i vall. Vi tittade på fältförsöket med olika sorter av gul o blå lusern, samt återväxten av en vall med blålusern i blandning med röd- och vitklöver.

Temat för fältvandringen 12 juli var spannmål. Även denna gång arrangerades den av Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Torsta. Anders Lindgren från Växtskyddscentralen var inbjuden för att berätta om växtskadegörare i spannmål och om arbetet med gradering, prognos och varning, samt integrerat växtskydd- IPM.

Utgångspunkten för fältvandringen var i ett av Torstas fält med sortförsök i vårkorn samt i en demonstrationsodling med olika sätt att använda det organiska gödselmedlet Biofer. Vi började med att titta på två kvävestegar, en med Biofer 10-3-1 och en med mineralgödslet Axan NS 27-4. Båda stegarna är gödslade från noll till hundratio kilo kväve (kilo per hektar) i steg om trettio kilo. Skillnaderna mellan de två olika gödselmedlen var små och vi kunde även konstatera en god mineralisering från marken då även de ogödslade rutorna var frodiga. Vidare tittade vi på Biofer-demon som är uppdelad i fyra olika rutor samt en nollruta. Erfarenheter från användning av ekogödselmedel och stallgödsel i kombination och vikten av att gödningen myllas för bästa effekt diskuterades mellan deltagarna och arrangörerna. Vi pratade även om hur gödslingen påverkar antalet skott och när på säsongen organiskt kväve kan bli tillgängligt för växten. Mer erfarenhet om vilka gödslingsstrategier som kan användas vid olika årsmån efterfrågades från deltagarna.

Anders på Växtskyddscentralen och Sigrid på HS berättade om sommarens graderingsarbete i olika fält runt om i länet och hur dessa observationer mynnar ut i prognoser om hur stora angrepp vi kan

förvänta oss från olika skadegörare, både av insekter och svampar. Gruppen fick titta på plantor med skador av bl.a. minerarfluga, sköldfläcksjuka och flygsot. Vi tittade även på nyttoinsekter och diskuterade deras funktion i fält, exempelvis nyckelpigelarven som äter stora mängder bladlöss.

Lars på Torstas försöksstation presenterade sortprovnigen i vårkorn och sammaställnignen av resultaten som presenteras i SLU:s ”Nytt från NJV” (länk finns på torsta.se/foretagsutveckling/forsoksstation/faltforsok/)

Även den här gången tittade vi på vårrybsen och diskuterade utsädesmängd, ogräsbekämpning, skadegörare och nyttoinsekter. Vi fick intressanta inspel från deltagare som själva provat vårrybs.

Vi avslutade i den varma kvällssolen med att titta på det ekologiska sortförsöket i korn och havre där vi pratade om hur olika sorters växtsätt kan påverka ogräsförekomsten. Vi tittade även på havreplantor drabbade av rödsotvirus som har samband med den stora populationen av bladlöss som vi haft i grödorna.

Vi som arrangerat är mycket nöjda med fältvandringarna och riktar ett stort tack till er som deltog och kom med bra frågor och intressanta diskussioner. I augusti kommer vi ha två tillfällen där vi summerar och reflekterar över säsongen så långt. Ni är välkomna med anmälan till Länsstyrelsen via hanna.appelros@lansstyrelsen.se