Detta kommer ske genom arbete med personer verksamma inom gröna näringar som kommer inbjudas till bl a branschmöten där frågor kring framtid, kompetensförsörjning, klimat och jämställdhet kommer lyftas. Vidare kommer även uppsökande verksamhet ske. Särskilt intressant och viktigt att arbeta med utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv är skogsbranschen som präglas av bristen på representation.

Projektet kommer aktivt arbeta med andra aktörer som är involverade och engagerade i det regionala utvecklingsarbetet och befinner sig redan idag i strategiska nätverk där dessa frågor lyfts och synliggörs. För att säkerställa ett arbetssätt där resurser nyttjas på mest kostnads- och tidseffektiva sätt kommer projektet arbeta med RUS-processen tillsammans med dessa. Detta för att säkerställa att ingen av de aktörer i det strategiska nätverket arbetar med samma saker och “konkurrerar” om samma målgrupp vid samma tillfällen utan istället samverkar. Projektet ser att det är av avgörande vikt att arbeta i samverkande processer för att uppnå täckande och representativa kunskaps- och analysunderlag.

För mer information ta kontakt med Helen Axelsson.