Aktuellt

Gert Åhlund och Anna Olofsson Frestadius

Gert Åhlund, driftledare Torsta Gårdsbruk och Anna Olofsson Frestadius, VD Torsta AB

Fortsatt förtroende för Torstas landsbygdsutveckling

Torsta AB har tilldelats Region Jämtland Härjedalens upphandling kring landsbygdsutveckling inom gröna näringar och gårdsjordbruk.

Torstas VD Anna Olofsson Frestadius är glad över att Torsta fått förtroendet av Region Jämtland Härjedalen.

– Vi vill vara med och stärka de gröna näringarna i Jämtland Härjedalen så detta är både roligt och viktigt!

Anna Olofsson Frestadius förklarar närmare vad uppdraget innebär.

– Vi kommer att fortsätta bidra med sakkunskap och utvecklingsinsatser för de gröna näringar i länet. I det ingår att arbeta med strategiskt viktiga områden inom skogs- och lantbruk. Med denna upphandling kan Torsta fortsatt vara med och stärka länet genom gröna näringar som är en central del i länets DNA och som utgör en förutsättning för ett hållbart samhälle, säger Anna Olofsson Frestadius.

En ytterligare del för att stärka de gröna näringarna i Jämtland Härjedalen är att öka kunskapsnivån, detta gör Torsta genom att hålla kurser och utbildningsverksamhet för privatpersoner och företagare som är verksamma inom de gröna näringarna. Exempel på detta är får- och hönskurser, natur- och miljövård, motorsågskörkort och utbildningen Företagsam på Gård.

– Vi vill och behöver synliggöra de gröna näringarna än mer och deras vikt för samhället. Därför kommer vi också fortsätta med vår uppskattade Skogs- och Lantbruksmässa, något som växer år för år, nu senast 2021 hade vi över 5000 besökare.

Gert Åhlund är driftledare på Torsta Gårdsbruk och tycker det känns bra att Torsta vunnit upphandlingen. Han menar att det kommer stärka Torsta och möjligheterna för Torsta att vara en resurs för näringen och att skapa starkare samband inom den.

– Gårdsbruket möjliggör att vi kan testa arbetssätt och metoder och viljan finns här att Torsta ska bli ännu mer betydelsefull för näringarna i länet och upphandlingen möjliggör det.

Torsta Gårdsbruk bedriver idag en Krav-certifierad produktion och den produktionsinriktningen kommer de att fortsätta med.

– Vi är en öppen miljö för studiebesök där kunskap förmedlas vidare och vi kommer bidra med kunskap om grödor, sortval och odlingsteknik för att skapa intresse och förutsättningar för ett ökat självhushållande av foder i Jämtland Härjedalen, berättar Gert Åhlund.

Rent konkret handlar det om att länet köper in mycket protein-foder och det vill Torsta se en minskning av.

– Detta ska vi göra genom att fortsätta bedriva våra fältodlingsförsök som funnits här på området i drygt 50 år. Vi vill få fram grödor som har högre proteininnehåll än nuvarande odlingsbara grödor.

– Uppdraget ger oss också ett tillskott som möjliggör arbete mot näringen vilket produktionen på gården i sig inte skulle kunna finansiera, säger Gert Åhlund.

Anna Olofsson Frestadius berättar att Torsta också kommer erbjuda landsbygdsinkludering och landsbygdssäkring. Bland annat handlar det om att säkerställa att det finns en platsmedvetenhet och geografiskt olika förutsättningar i information och kommunikation.

– Det handlar om att vi vill bidra till att vidga perspektiven kring platsers geografiska förutsättningar, skapa förståelse kring hur urban norm påverkar resursfördelning och identitet. Ett klassiskt exempel är att det som sker i städer ses som investering och det som sker på landsbygden ses som bidrag. Eller något så greppbart som perspektiven kring centrum och perifier där man säger ”in” till stan och ”ut” på landet, säger Anna Olofsson Frestadius.

Projekt som Torsta driver är bland annat arbete inom HBTQI där Torsta har tagit fram en modell för mångfaldsdiplomering, vilket innebär att verksamheter kan utbilda sin personal inom HBTQI och mångfald på ett långsiktigt hållbart sätt. För detta har Torsta anställt en särskilt sakkunnig person.

– Vi ser det som ett sätt för oss att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Även vi på Torsta genomgår denna diplomering nu.

Ett annat projekt Torsta driver är att öka andelen samisk mat i offentliga kök. Torsta själva jobbar också med att integrera samiska perspektiv i den egna verksamheten.

– I det arbetet ingår bland annat kompetensutveckling av all personal och även i detta projekt har vi anställt en särskilt sakkunnig person.

Torsta vill även vara med och utveckla Grönt Center som grönt kluster och mötesplats för de gröna näringarna.

– Detta är något som vi ser som en fråga av stor vikt och med stor potential.

Anna Olofsson Frestadius avslutar med att berätta att Torsta är stolta över att de har möjligheten att jobba med näringar som gör skillnad och verkligen spelar roll för samhället och för den globala omställningen.