Fältförsöken utförs på beställning av exempelvis forskare eller utsädesförädlare med syfte att på ett statistiskt säkert sätt utvärdera olika grödors egenskaper och odlingsvärde i fält.

De jordbruksgrödor som försöksodlas i Ås är i huvudsak vallväxter och spannmålsgrödor där grödornas odlingsvärde testas i vårt jämtländska klimat och på våra kalkrika odlingsjordar.

Torsta ingår dessutom i ett nätverk av fasta försöksplatser som årligen utför sortförsök åt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och är den enda belägen i Norrlands inland. Resultaten från sortprovningen presenteras årligen i Nyttbladen från SLU, som finns att hitta under länken nedan.

Förutom odling av nya sorter finns även ett för forskningsändamål över 50 år gammalt långliggande växtföljdsförsök med syfte att ge underlag för studier av de långsiktiga effekter som olika växtföljder har på jorden och grödorna.

I skriften Norrländsk Växtodling går det läsa bl.a. om gödslingsråd och ogräsbekämpning som bygger på erfarenheter från fältförsöken.

https://www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/publikationer/norrlandsk-vaxtodling/

https://www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/publikationer/nytt-fran-njv/

 

Klicka för att läsa om Försöksstationen

Klicka för att läsa om Demonstrationsodlingarna

Klicka för att läsa om Händer i fält