Torsta AB utför årligen fältförsöksodlingar på uppdrag av Sveriges lantbruksuniversitet och Lantmännen. Torsta ingår i ett nätverk av fasta försöksplatser för fältförsök på jordbruksgrödor och är den enda belägen i Norrlands inland.

De jordbruksgrödor som försöksodlas i Ås är vallväxter och spannmålsgrödor där nya sorters odlingsvärde testas i vårt jämtländska klimat och på våra kalkrika odlingsjordar.

Förutom försöksodlingar av nya sorter finns även ett för forskningsändamål över 50 år gammalt långliggande växtföljdsförsök med syfte att ge underlag för studier av de långsiktiga effekter som olika växtföljder har på jorden och grödorna.

Torsta ingår dessutom i det rikstäckande nätverket av fasta platser för fenologiobservationer på träd och buskar.